Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 44. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko . zagorske županije” broj 12/21) općinski načelnik donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine” na okoliš

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine” na okoliš (u daljnjem tekstu Strategija).

II.

Nositelj izrade Strategije i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina.

III.

Prije započinjanja Postupka ocjene, Općina Bedekovčina ishodila je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/21-01/18; URBROJ: 2140/01-08-21-2) od 1.ožujka 2021. godine prema kojem je za Strategiju potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/21-01/18; URBROJ: 2140/01-08-21-4) od 23. ožujka 2021. godine prema kojem je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu.

IV.

Strategija je srednjoročni akt strateškog planiranja u turizmu te je prema periodu važenja usklađen s novim programskim razdobljem na razini Europske unije.

Cilj izrade Strategije jest analizirati trenutno stanje Općine Bedekovčina po svim segmentima relevantnim za razvoj turizma ovog područja te pružiti smjernice za daljnji održivi razvoj kroz definiranje vizije i ciljeva razvoja kao i mjera te strateških razvojnih projekata potrebnih za njihovo ostvarenje.

S obzirom da je razvoj turizma u Općini Bedekovčina u začetcima, kao posebni ciljevi unutar strateškog cilja izdvajaju se:

  • Unapređenje turističke infrastrukture
  • Unapređenje turističkih sadržaja i razvoj selektivnih oblika turizma
  • Podizanje kvalitete turističkih usluga i jačanje turističke prepoznatljivosti.

V.

Strategija će obuhvatiti sustav turističkog razvoja na cjelokupnom području administrativnih granica Općine Bedekovčina.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17), redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u prilogu I. ove Odluke.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela navedena u Prilogu II. Ove Odluke.

VIII.

U privitku ove Odluke je Odluka Općinskog vijeća Općine Bedekovčina o izradi Strategije (KLASA: 334-01/20-01/01; URBROJ: 2197-02-01/1-21-1) i čini njezin sastavni dio.

IX.

Jedinstveni upravni odjel dužan  je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina, www.bedekovčina.hr te “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije”.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Ban, ing.građ.