Odluke i opći akti

MANDAT 2021. – 2025.

________________________________________________________________________

11.SJEDNICA (29. TRAVANJA 2022. – sazvana po hitnom postupku)

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bedekovčina za 2022. godinu (pdf) (word)

I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu (pdf) (word)

I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi Općine Bedekovčina za 2022. godinu (pdf) (word)

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (pdf) (excel)

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (pdf)

(excel)

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Bedekovčina za 2022. godinu (pdf) (word)

Odluka o Planu restrukturiranja dužnika u predstečajnom postupku nad dužnikom ZAGORKA d.o.o., Bedekovčina (pdf) (word)

Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina    (pdf) (word)

________________________________________________________________________

10.SJEDNICA (31. OŽUJKA 2022.)

Zaključak o Izvješću o otplati kredita Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok (pdf) (word)

Zaključak o Izvješću o radu Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina za 2021. godinu (word) (pdf)

Zaključak o Planu rada Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina za 2022. godinu (pdf) (word)

Zaključak o Polugodišnjem izvješću o radu Općinskog načelnika Općine Bedekovčina (pdf)(word)

Odluka o odobravanju programa rada Savjeta mladih Općine Bedekovčina za 2022. godinu

(pdf)(word)

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2022 godinu (pdf)(word)

Pravilnik Općine Bedekovčina o kriterijima dodjele sportskih stipendija kategoriziranim sportašima (pdf)(word)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Bedekovčina (pdf)(word)

Zaključak o Izvješću o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (pdf)(word)

Zaključak o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za 2021.godinu (pdf)(word)

Zaključak o izvješću Državnog ureda za reviziju (pdf)(word)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (pdf)(word)

________________________________________________________________________

9.SJEDNICA (21. OŽUJKA 2022.)

Tematska sjednica

Zapisnik 9. tematske sjednice   ( pdf )

________________________________________________________________________

8. SJEDNICA  (31. SIJEČNJA 2022.)

 • Odluka o načinu  pružanja javne usluge  sakupljanja  komunalnog otpada  na području Općine Bedekovčina      (word)     (pdf)
 • Odluka  o izmjenama i dopunama  Odluke  o komunalnom redu  (word)  (pdf)
 • Odluka  o raspoređivanju   sredstava  za  financiranje  političkih   stranka i članova  izabranih  s liste  grupe   birača  zastupljenih  u Općinskom   vijeću   Općine Bedekovčina  (word) (pdf)
 • I.  izmjene  i dopune  Programa  građenja komunalne  infrastrukture   za 2022. godinu  (word)  (pdf)
 • a) Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke  o mjerilima za osiguranje   sredstava za zadovoljavanje    javnih potreba  u djelatnosti  predškolskog odgoja   na području   Općine  Bedekovčina  (word)    (pdf)
 • b) Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke  o mjerilima za osiguranje   sredstava za zadovoljavanje    javnih potreba  u djelatnosti  predškolskog odgoja   na području   Općine  Bedekovčina  (word)  (pdf)

_____________________________________________

7. SJEDNICA  (13. siječnja 2022.) sazvana po hitnom postupku  

 • Odluka  o izmjenama Odluke  o izmjenama i  dopunama Odluke o  mjerilima  za osiguranje   sredstava  za zadovoljavanje  javnih potreba   u  djelatnosti predškolskog  odgoja  na području  Općine Bedekovčina   (word) (pdf)
 • Odluka o dopuni  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bedekovčina za  2022. godinu (word)   (pdf)
 • ____________________________________________________________________

6.   SJEDNICA    (23. prosinca  i  28. prosinca 2021.)

 • Zaključak o mirovanju  mandata  vijećnice  Dijane  Šaronja  i   početak obnašanja dužnosti  zamjenika   člana  Općinskog vijeća   Tomislava Hrdelje  (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju   Izvješća o  radu  Dječjeg vrtića Bedekovčina za  pedagošku godinu   2020/2021.  (word) (pdf)
 • II.   izmjene  i dopune  Proračuna    za 2021. godinu  (pdf)   (word, exel)
 • II. izmjene  i  dopune Programa  financiranja javnih potreba    socijalne skrbi za 2021.  godinu  (word) (pdf)
 • II izmjene i dopune  Programa financiranja  javnih potreba u kulturi  Općine Bedekovčina za  2021. godinu   (word) (pdf)
 • II. izmjene i dopune   Programa  gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za  2021. godinu  (exel) (pdf)
 • II  izmjene  i dopune Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture za  2021. godinu  (exel) (pdf)
 • Proračun Općine Bedekovčina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i  2024. godinu (pdf)   (word,  exel)
 • Odluka  o izvršavanju Proračuna  Općine Bedekovčina za  2022. godinu  (word)  (pdf)
 • Program financiranja  javnih potreba     socijalne skrbi  za 2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program  financiranja  javnih potreba u kulturi za  2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program javnih potreba  u  sportu  Općine Bedekovčina za  2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program korištenja  sredstava ostvarenih od    prodaje stanova na kojima postoji     stanarsko pravo   za 2022. godinu (word) (pdf)
 • Program  korištenja  sredstava ostvarenih od   naknade  za eksploataciju   mineralnih  sirovina  za 2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program  građenja  komunalne  infrastrukture  za  2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program  održavanja komunalne  infrastrukture za 2022. godinu  (xlsx) (pdf)
 • Program korištenja  sredstava ostvarenih od   naknade za zadržavanje    nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  na području Općine Bedekovčina za  2022. godinu (word) (pdf)
 • Program utroška sredstava  turističke pristojbe  u 2022. godini (word) (pdf)
 • Program utroška  sredstava  od  zakupa, prodaje, prodaje  izravnom  nagodbom,  privremenog  korištenja i davanja   na korištenje  izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta   u vlasništvu  Republike  Hrvatske  na području Općine  Bedekovčina  za 2022. godinu  (word) (pdf)
 • Program utroška sredstava  šumskog  doprinosa  za 2022 godinu  (word) (pdf)
 • Odluka o  proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Dječje igralište u centru Bedekovčine, Dječje igralište kod Društvenog doma Grabe, Sportsko igralište u Naselju Jalševec, Dječje igralište u Naselju Jalševec, Dječje igralište u Naselju Židovinjak, Park na Trgu Ante Starčevića, Sportsko igralište u Orehovici  (word) (pdf)
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice   Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina  (word) (pdf)
 • Odluka o davanju suglasnosti  na projekt  : Dječje igralište   kod  Spomen  doma u Lugu  Poznanovečkom  (word)  (pdf)
 • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava   civilne zaštite na području Općine Bedekovčina za  2021. godinu    (word)   (pdf)  Analiza stanja  sustava CZ
 • Zaključak o usvajanju  Godišnjeg plana razvoja  sustava  Civilne zaštite  na području Općine Bedekovčina  u  2022. godini  s financijskim    učincima   za trogodišnje razdoblje  (word) (pdf) Godišnji plan razvoja
 • Godišnji plan  davanja  koncesije  na području  Općine Bedekovčina za  2022. godinu  (word) (pdf)
 • Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke  o  mjerilima   za osiguranje  sredstava  za zadovoljavanje   javnih potreba   u  djelatnosti  predškolskog odgoja   na  području Općine Bedekovčina  (word) (pdf)
 • Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o uvjetima  i načinu  sufinanciranja  djelatnosti  dadilja (word) pdf)
 • Odluka  o  kapitalnoj pomoći    društvu Komunalno  Bedekovčina  d.o.o  (word) (pdf)
 • _____________________________________________
 • 5. SJEDNICA  (26. studenog   2021)
 •  Odluka o raspisivanju  natječaja za imenovanje ravnatelja    Općinske knjižnice i     čitaonice  Bedekovčina  (pdf)
 • Odluka o  usvajanju  Strategije razvoja   turizma  OB za razdoblje    2021. do  2027. godine (pdf).
 • Strategija razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje 2021.  do 2027. godine
 • Odluka  o davanju  suglasnosti na Statut   Zagorske JVP (pdf)
 •  Odluka o davanju  suglasnosti na promjenu  adrese  sjedišta  Zagorske  JVP (pdf)
 • Odluka o  imenovanju Povjerenstva za  davanje  u zakup  poslovnog prostora  u vlasništvu    Općine Bedekovčina  (pdf)
 • Odluka o  dodjeli  javnih priznanja Općine Bedekovčina  u  2021. godini (pdf)
 • Odluka o  imenovanju   Povjerenstva za   gospodarstvo, proračun,  EU  fondove  i imovinu (pdf)
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva  za turizam i događanja (pdf)
 • Odluka o imenovanju   Povjerenstva za  poljoprivredu i  komunalnu infrastrukturu (pdf)
 • Odluka o izmjeni Odluke   o osnivanju   Povjerenstva za  gospodarstvo, proračun, EU fondove  i imovinu (pdf)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva  za  poljoprivredu  i komunalnu infrastrukturu (pdf)
 • Odluka o prodaji  nekretnine    označene    kao k.č. br.  5848/1 k.o. Komor putem javnog  natječaja (pdf)
 • Odluka o donošenju  Plana djelovanja   u području   prirodnih  nepogoda na području Općine Bedekovčina za 2022. godinu (zajedno sa Planom  djelovanja) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća   o otplati  kredita  Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok  (pdf)     ______________________________________________________________________                                                                                                                                4. SJEDNICA  (01.listopada 2021.) sazvana  po hitnom postupku 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Bedekovčina (pdf)

3. SJEDNICA  (02. rujna 2021.)

(objavljeno 14. rujna 2021.)

 • Zaključak o sklapanju  nagodbe    (pdf) (word)
 • Odluka  o  davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o  izmjenama i dopunama Pravilnika   o radu za zaposlene  u Dječjem vrtiću  Bedekovčina  (pdf)  (word)
 • Odluka o davanju  suglasnosti  na prijedlog Statuta   Općinske knjižnice i čitaonice  Bedekovčina (pdf) (word)
 • Polugodišnji izvještaj o  izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za  2021. godinu (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa financiranja  javnih potreba socijalne skrbi za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa financiranja  javnih potreba u kulturi  za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa financiranja  javnih potreba u sportu za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa korištenja  sredstava  ostvarenih od prodaje  stanova na kojima postoji  stanarsko pravo   za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa korištenja sredstava  ostvarenih od  naknade  za eksploataciju    mineralnih sirovina za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa održavanja   komunalne infrastrukture   za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa gradnje objekata  i uređaja  komunalne infrastrukture   za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa korištenja  sredstava  ostvarenih od naknade  za  zadržavanje  nezakonito  izgrađenih zgrada  u prostoru  na području Općine Bedekovčina   za razdoblje  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa utroška sredstava  turističke  pristojbe    za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa utroška sredstava  od zakupa, prodaje, prodaje  izravnom nagodbom, privremenog  korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske  na području  Općine Bedekovčina  u 2021. godini   za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća  o izvršenju   Programa utroška   šumskog  doprinosa  u 2021. godini   za  razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf)
 • Zaključak o neprihvaćanju   Polugodišnjeg izvješća o radu  Općinskog  načelnika    Općine Bedekovčina   za razdoblje  siječanj-lipanj 2021. godine (pdf)    (word)
 • Odluka o  razrješenju  i imenovanju  Povjerenstva  za  dodjelu  javnih priznanja  2(pdf) (word) 
 • Pravilnik o  uvjetima,  kriterijima i postupku   dodjele stipendije   učenicima   srednjih škola  i redovitim   studentima  s područja  Općine Bedekovčina  (pdf) (word)
 • Rješenje  o izboru  članova /članica općinskog savjeta  mladih  i njihovih zamjenika/zamjenica (pdf)   (word)
 • Zaključak o prijedlogu  kandidata za suca porotnika   Općinskog suda u Zlataru  (pdf)    (word)
 • Odluka  o  davanju suglasnosti  na provedbu   ulaganja  na području Općine Bedekovčina  u naselju Bedekovčina za projekt  Rekonstrukcija  i promjena   namjene  zgrade   “stare  škole ” u  zgradu  kulturnog  centra      (pdf) (word)
 • Odluka o davanju suglasnosti    za provedbu ulaganja  na području  Općine  Bedekovčina u naselju  Bedekovčina  za projekt  Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje   vatrogasnog doma  u Općini Bedekovčina (pdf) (word)
 • Odluka o uključivanju  u postupak   katastarske izmjere  za k.o. Komor  (pdf)  (word)
 •  Odluka o izmjenama i dopunama   Odluke o nerazvrstanim cestama  na  području Općine Bedekovčina (pdf) (word) 
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o provođenju postupka  jednostavne nabave (pdf)  (word)
 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedekovčina  (pdf)      (word) 
 • Odluka o predlaganju  članova Nadzornog odbora  trgovačkog  društva Komunalno  Bedekovčina  d.o.o.  (pdf)   (word)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarstvo, proračun,  EU  fondove  i imovinu  (pdf) (word)
 • Odluka o osnivanju  Povjerenstva za turizam i događanja  (pdf)      (word) 
 • Odluka o osnivanju   Povjerenstva za poljoprivredu i komunalnu   infrastrukturu (pdf) (word) 
 • _______________________________________

2. SJEDNICA (28. srpnja 2021.)


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA (15. lipnja 2021.)


MANDAT 2017.-2021.

XXXVIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  BEDEKOVČINA  (1. TRAVNJA 2021. )- održana  elektronskim  putem

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina (pdf)(word) Izvješće o radu knjižnice
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (pdf)(word)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2020. godinu (pdf)(word, excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word, excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word;excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bedekovčina za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf) (word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva turističke pristojbe za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom nagodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedekovčina u 2020. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika (pdf)(word) 
 • Zaključak o ponavljanju postupka objave Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Bedekovčina i njihove zamjenike (pdf)(word)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (pdf)(word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za 2020. godinu (pdf)(word)
 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu (pdf)(word)
 • Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa u 2021. godini (pdf)(word)

(12. OŽUJKA 2021. )- održana  elektronskim  putem


XXXVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  BEDEKOVČINA  (28. PROSINCA 2020. )- održana  elektronskim  putem

XXXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA   (30. STUDENOG                2020.) -održana  elektronskim putem

XXXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVIČNA  (28. LISTOPADA  2020.)

XXXIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (30. RUJNA 2020.)

_______________________________________________________________________

XXXII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE BEDEKOVČINA (18. lipnja 2020.)

XXXI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA  (30. travnja 2020.)

XXX.  SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (30. siječnja 2020.)

XXIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (23. prosinca 2019.)

XXVIII. SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (04. prosinca 2019.)

XXVII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (22. studeni 2019.)


XXVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (27. rujan 2019.)


XXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (2. kolovoz 2019.)


XXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (28. lipanj 2019.)


XXIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (30. svibanj 2019.)


XXII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (30. travanj 2019.)


XXI. TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (29. ožujak 2019.)


XX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (29. ožujak 2019.)

XIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (31. siječanj 2019.)

XVIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (22. prosinac 2018.)

XVII. SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA (4. prosinac 2018.)

XVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (30. studeni 2018.)

XV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (29. listopad 2018.)

XIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (26. rujan 2018.)

XII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (08. lipanj 2018.)


XI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (02. svibanj 2018.)

IX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (13. ožujak 2018.)


VIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (29. siječanj 2018.)


VII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (22. prosinac 2017.)


VI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (06. prosinac 2017.)


IV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (27. studeni 2017.)


III. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (22. rujan 2017.)


II. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (29. lipnja 2017.)

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA (9. lipnja 2017.)MANDAT 2013.-2017.

XXXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (06. travnja 2017.)


XXXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (31. ožujka 2017.)


XXXIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (23. veljače 2017.)


XXX. (SVEČANA SJEDNICA) OPĆINSKOG VIJEĆA (02. prosinac 2016.)


XXIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (28. studeni 2016.)


XXVIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (16. rujan 2016.)


XXVII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (09. lipanj 2016.)


XXVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (26. travanj 2016.)


XXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (24. ožujak 2016.)


XXIV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (29. siječanj 2016.)


XXIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (23. prosinac 2015.)


XXII. (SVEČANA SJEDNICA) OPĆINSKOG VIJEĆA (04. prosinac 2015.)


XXI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (27. studeni 2015.)


XX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (07. listopad 2015.)


XIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (23. rujan 2015.)


XVIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (26. kolovoza 2015.)


XVII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (01. lipnja 2015.)


XVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (19. svibanj 2015.)


XV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA (19. ožujka 2015.)