Općina Bedekovčina donijela Program mjera poticanja razvoja poduzetništva za 2021. godinu te Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID 19- virusa u 2021. godini

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina održanoj u četvrtak, 1. travnja 2021. godine elektronskim putem donesen je Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2021. godinu. Za provedbu ovog Programa osigurano je 215.000,00 kuna i to za sljedeće mjere:

  1. Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama                   100.000,00 kn
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova                     15.000,00 kn
  3. Jednokratne potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa                                                  100.000,00 kn

Na temelju predmetnog Programa općinski načelnik raspisat će Javni poziv.

Većinom glasova donesena je i Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 virusa u 2021. godini koje se odnose na oslobođenje obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bedekovčina.

„ Ovim mjerama želimo suzbiti negativne ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom COVID-19 virusa kako bi održali likvidnost i zadržali postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva“ – istaknuo je općinski načelnik Darko Ban.

Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bedekovčina za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine. U izvještajnom razdoblju pripremljeni su projekti sveukupne vrijednosti 8.286.412,50 kuna: projekt „Rekonstrukcija Kulturnog doma Martinec Orehovički – I. faza“i projekt „Adaptacija (energetska obnova) Stare škole kod Crkve svete Barbare“ prijavljeni na Javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu te projekt „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu u gospodarskoj jedinici „Komor – Mače“prijavljen na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, operacija 4.3.3 – Ulaganja u šumsku infrastrukturu.

Dok su u provedbi su bili sljedeći projekti sveukupne vrijednosti 43.744.883,15 kune: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole za društveno-javnu namjenu, Izgradnja i opremanje Dječjeg igrališta u centru Bedekovčine, Sanacija klizišta na groblju Orehovica i na nerazvrstanoj cesti NCOR-023 uz groblje Orehovica, Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar i Izgradnja Sunčane elektrane u Gospodarskoj zoni Poznanovec.

Većinom glasova donesena je i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te Zaključci o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa za 2020. godinu.

Ukupni prihodi i primici proračuna u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 22.489.160,35 kuna ili 83,46 % izvornog plana, što je povećanje za 3.562.689,75 kuna u odnosu na 2019. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 21.906.538,98 ili 82,01% izvornog plana, što je povećanje za 1.923.352,12 kuna u odnosu na 2019. godinu. U 2020. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 348.858,74 kune.

Također, većinom glasova usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu te su vijećnici primili na znanje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za 2020. godinu.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina u 2020. godini te donesen Zaključak o ponavljanju postupka objave Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih zbog nedovoljnog broja pristiglih kandidatura.