Zbog povoljnih stanišnih čimbenika na površinama izvan lovišta Općine Bedekovčina stalno ili povremeno obitava određeni broj divljači te ostalih životinjskih vrsta, stoga je Općina Bedekovčina temeljem članka 20. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18 i 32/19), kojim je propisano da je na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta divljač dužan štititi korisnik te površine, pokrenula postupak izrade Programa zaštite divljači

Na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina koja se održala 22. studenog 2019. godine donesen je Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Bedekovčina za razdoblje od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2029. godine kao planski akt za razdoblje od 10 godina koji osigurava zaštitu divljači na površinama izvan lovišta.

Time je Općina Bedekovčina prva jedinica lokalne samouprave u Krapinsko – zagorskoj županiji koja je donijela predmetni program.

Program zaštite divljači Općine Bedekovčina