Općinski porezi

Sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave uređen je Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16). Prema članku 20. prethodno navedenog Zakona jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

  1. prirez porezu na dohodak
  2. porez na potrošnju
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Stavkom 2. istog članka određeno je kako su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Na temelju članka 20., stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) i članka 31. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 06/13, 24/14 i 29/15), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donijelo je Odluku o porezima Općine Bedekovčina.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te stope, visina, način obračuna i plaćanja općinskih poreza na području Općine Bedekovčina.

OPĆINSKI SU POREZI:

  1. porez na potrošnju
  2. porez na kuće za odmor
  3. porez na korištenje javnih površina
  4. porez na nekretnine.

DOKUMENTI