PREDMET PROJEKTA:

Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prijavu mogu podnijeti: 

 Učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko su:

– državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

– imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)

– imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50

–  savladali nastavni program iz prethodne školske godine bez ponavljanja razreda

–  obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja

–  imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (ukoliko je primjenjivo)

–  nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

– potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2018./2019. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist,  instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater i zidar.

Potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) ukoliko ih je područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredila kao deficitarna.

Prijave se zaprimaju od 1.09.2018. do 19.10. 2018. godine.

Sastavni dijelovi ovog Projekta su:

 • Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2018
 • Skupna Izjava STIPENDIRANJE/2018
 • Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
 • Obrazac 1. „Podaci o sudionicima“
 • Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti“

Obrasci se nalaze na web stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – PODUZETNIŠTVO I OBRT ( www.mingo.hr )

 

Prihvatljivi troškovi su:

– Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

 

 IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE 

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2018./2019. (od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:  I razdoblje: rujan – prosinac 2018. godine, isplata u I kvartalu 2019. godine, II razdoblje: siječanj-kolovoz 2019. godine, isplata u II kvartalu 2019. godine.

 

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju prihvatljivih aktivnosti.

Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva www.mingo.hr.

 

 PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 01.09.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom predaje pošiljke u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u pisarnicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odnosno datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ (u daljnjem tekstu Otvoreni javni poziv) . Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2018 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
 2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2018
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
 4. Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) u školskoj godini 2018./2019., odnosno u određeni razred srednje škole (dokumentom se potvrđuje status redovitog učenika i status učenika vezano uz neponavljanje razreda), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 6. Preslika mišljenja područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) koja su deficitarna na određenom području, a nisu obuhvaćena ovim Projektom, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko se radi o deficitarnom zanimanju koje nije navedeno pod točkom 6. Projekta)
 7. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.

 

DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE:

 1. Preslika potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2017. godinu o mjesečnim primanjima/prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) svih članova zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 2. Preslika uvjerenja Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i slično
 4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom
 5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

 

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika. NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.