Poljoprivredno redarstvo

 

POLJOPRIVREDNA REDARKA:

Silvija Videk

099/4286-824

poljoprivredniredar@bedekovcina.hr

 

Uredovni dani:

Općina Bedekovčina

  • Ponedjeljak i Srijeda od 7:00 do 15:00 sati
  • Utorak od 09:00 do 17:00 sati

Općina Mače

  • Četvrtak i Petak od 07:00 do 15:00

 

Temeljem članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave dužne su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina. Poslove obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijem u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke.

Opis poslova poljoprivrednog redara: – provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i općinskim odlukama, te nad provedbom općinskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina

– kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti

– nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka

– kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih cestica, sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa, te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

– kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito

– vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima,

– izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten

– stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija

– obavlja druge poslove iz nadležnosti odjela kao i poslove prema nalogu gradonačelnika i pročelnika.

Ukoliko vlasnik ili zemljoposjednik ne poduzme mjere koje su propisane odlukom nakon pisane opomene, poljoprivredni redar može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a troškove snosi vlasnik odnosno posjednik.