Pomoć za trošak dostave toplih obroka

Za starije i nemoćne korisnike čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene, a koji imaju prebivalište na području Općine, može se odobriti sufinanciranje troška za zaposlenika i goriva za potrebe dostave toplih obroka ( jednog obroka dnevno – ručak), a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu.

Pripremu i dostavu navedenog obroka obavlja fizička ili pravna osoba s kojom je Općina sklopila sporazum.

Općina je sklopila Ugovor s Domom za starije i nemoćne Mirkovec za pripremu hrane, a dostavu po sklopljenom Ugovoru vrši Gradsko društvo Crvenog križa Zabok.