Postupci javne nabave

Postupci javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi:

1. otvoreni postupak

2. ograničeni postupak

3. natjecateljski postupak uz pregovore

4. natjecateljski dijalog

5. partnerstvo za inovacije

6. pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

 

DOKUMENTI


POSTUPCI JAVNE NABAVE


Predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22.2.2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0004476.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 26.03.2018. do 13:00 h. Detalje o objavi i dokumentaciju možete vidjeti ovdje