Predmet nabave je nabava opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe (CEF): PROGRAM WiFi4EU, SPORAZUM BR. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002761-003037, koji je sklopila Općina Bedekovčina sa Izvršnom agencijom  za inovacije i mreže (INEA) („Agencija”), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija („Komisija”).

Procijenjena vrijednost nabave je 90.000,00 kn bez PDV-a.

Ponuda mora sadržavati:

  1. Sadržaj ponude;
  2. Popunjen ponudbeni list (prilog 1)
  3. Izjavu o nekažnjavanju (prilog 2);
  4. Izjavu kojom dokazuje da posjeduje stručno osoblje;
  5. Potvrdu porezne uprave;
  6. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
  7. Popunjen troškovnik (prilog 3);
  8. Popunjena tehnička specifikacija (prilog 4).

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

OPĆINA BEDEKOVČINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 4

Ponuda za nabavu opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični internet. 

  1. broj 63/2019

„NE OTVARATI“

Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12.06.2019.u 12:00 sati.