Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Projektiranje: Izrada projektne dokumentacije za obnovu nepokretnog kulturnog dobra, dvorca Poznanovec, Ev.br.: 29/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 23.08.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :