Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, Ev. br. 30/2023- PONOVLJENI POSTUPAK

Rok za dostavu ponuda je 30.10.2023. godine do 10:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu s označenim rednim brojevima stranica na način da se onemogući naknadno vađenje odnosno umetanje stranica. Ponudu koja nije cjelovita i/ili nema numerirane stranice naručitelj će odbiti.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Na omotnici mora biti naznačeno: „Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec“, EBN: 30/2023, NE OTVARAJ.

Na poleđini moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.

Dokumentacija: