Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, Ev. br. 30/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Sanacija krovišta Dvorca Poznanovec, EV.br. 30/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 25.09.2023godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Dokumentacija: