OPIS PREDMETA NABAVE

Opskrba prirodnim plinom Općine Bedekovčina.

Opseg i količina predmeta nabave opisani su u prilogu ovog poziva –troškovniku.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi: 75.000,00 kn.

ODREDBE O PONUDI

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

  1. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Prilog 1. – Troškovnik
  2. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Prilog 2. – Ponudbeni list
  3. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Prilog 3. – Izjava o nekažnjavanju
  4. Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Prilog 4. – Izjava o jamstvu
  5. Dokumente iz točke 10. Poziva, kojima se dokazuje sposobnost Ponuditelja

Traženi dokumenti mogu biti u izvorniku ili preslici.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponudu izrađenu u skladu sa zahtjevima iz ovog poziva potrebno je dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 02. rujna 2019. do 14:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

Ponuda se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Na omotnici mora biti naznačeno: „Poziv na dostavu ponude-opskrba prirodnim plinom u 2019/2020.godini“, EBN: 10/2019, NE OTVARAJ.

Na poleđini moraju biti naznačeni adresa i naziv ponuditelja.