Pozivaju se zainteresirane osobe, ukoliko imaju potrebu za promjenom namjene nekretnina u prostornom planu Općine Bedekovčina, kojih su vlasnici, da dostave svoje zahtjeve za izmjenu Prostornog plana Općini Bedekovčina.

Zahtjev za izmjenu prostornog plana mora najmanje sadržavati:

  • ime i prezime podnositelja zahtjeva/vlasnika,
  • adresa,
  • kontakt mob./tel.
  • katastarska općina, broj katastarske čestice nekretnine za koju se traži promjena namjene
  • trenutna namjena čestice
  • nova namjena čestice
  • Potpis podnositelja zahtjeva

Zahtjevi se zaprimaju u pisarnici Općine Bedekovčina ili putem e-maila: info@bedekovcina.hr