Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.11.2022. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2022/S 0F2-0047439.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

 

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–             BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527

–             HRŠAK & HRŠAK d.o.o. za projektiranje, građenje, održavanje građevina i ostale usluge, Radićeva 32, Zagreb, OIB:74494862058

–             THE DESIGN PLAN d.o.o. za projektiranje, građenje i ostale usluge, Ulica Frana Galovića 7B, Krapina, OIB: 03562726180

–             Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.12.2022.do 09:00 h.

Dokumentacija: