U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 23.11.2022. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za postupak nabave: rekonstrukcija i promjena namjene zgrade „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, evidencijski broj nabave: 26/2022, zaključno sa 28.11.2022. godine. Poveznica za pristupanje prethodnom savjetovanju:

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.