Programi

 PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI

PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTROJBE

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG  DOPRINOSA