Proračun za 2024. godinu

 • Vodić za građane-proračun u malom  za  2024. (word)
 • Proračun Općine Bedekovčina za  2024.  godinu (novi izglasani  27.03.2024.)  (pdf)    (word,excel)
 • Program   građenja komunalne  infrastrukture  Općine Bedekovčina  za 2024. godinu (novi)      (pdf)(word)
 • Odluka o financiranju  nužnih  rashoda i izdataka Općine Bedekovčina  za prvo  tromjesečje 2024. godine (pdf)(excel)
 • Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela (pdf)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna  Općine Bedekovčina   za 2024. godinu  (pdf) (word)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna  Općine Bedekovčina   za 2024. godinu  (pdf) (word)
 • Program  financiranja  javnih potreba  u socijalnoj skrbi  Općine Bedekovčina za 2024. godinu  (pdf) (word)
 • Program  financiranja  javnih potreba  u kulturi za 2024. godinu (pdf.) (word)
 • Program  financiranja  javnih potreba    u sportu   Općine Bedekovčina za 2024. godinu  (pdf)  (word)
 • Program utroška sredstava  ostvarenih od  prodaje stanova na kojima postoji  stanarsko  pravo  Općine Bedekovčina  za  2024.  godine  (pdf)    (word)
 • Program   korištenja  sredstava ostvarenih  od naknade  za eksploataciju   mineralnih  sirovina  Općine Bedekovčina   za  2024. godinu (pdf) (word)
 • Program   građenja komunalne  infrastrukture  Općine Bedekovčina  za 2024. godinu  (pdf) (excel)
 • Program  održavanja  komunalne infrastrukture    Općine Bedekovčina  za 2024. godinu (pdf) (excel)
 • Program  korištenja  sredstava ostvarenih od naknade  za zadržavanje   nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru   na području Općine Bedekovčina za  2024. godinu  (pdf)  (word)
 • Program utroška sredstava turističke pristojbe   Općine  Bedekovčina za  2024. godinu  (pdf) i(word)
 • Program utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom nagodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedekovčina u 2024. godini (pdf)  (word)
 • Program  utroška sredstava  šumskog  doprinosa  Općine Bedekovčina  za 2024. godinu  (pdf)  (word)
 • Proračun  Općine Bedekovčina za 2024. godinu  (pdf) (word, excel)
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću PRORAČUN za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu SAVJETOVANJE
 • Upute za izradu proračuna i financijskih planova 2024-2026.