Proračun

Zakonom o proračunu ( NN broj 87/08, 136/12, 15/15) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Proračunskim sredstvima mora se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine obvezno je donijeti proračun za narednu godinu te projekcije za sljedeće dvije godine.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.
Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava Jedinstveni upravni odjel u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

DOKUMENTI

Zakon_o_proracunu