RECIKLAŽNO DVORIŠTE

RADNO VRIJEME

UTORAK: 13:00 – 20:00 (pauza 16:00 – 16:30)

ČETVRTAK: 13:00 – 20:00 (pauza 16:00 – 16:30)

SUBOTA: 09:00 – 14:00 (pauza 11:00 – 11:30)

NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO

 

OTPAD KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

 • PAPIR (papir i karton, ambalaža od papira i kartona)
 • METAL (metali, ambalaža od metala)
 • STAKLO (staklo, staklena ambalaža)
 • PLASTIKA (plastika, ambalaža od plastike)
 • TEKSTIL (tekstil, odjeća)
 • GLOMAZNI OTPAD
 • ELEKTRONIČKI OTPAD
 • BATERIJE I AKUMULATORI
 • BIORAZGRADIVI OTPAD
 • GRAĐEVNI OTPAD IZ KUĆANSTAVA (beton, cigle, crijep, pločice, keramika, kabelski vodići, izolacijski materijal koji sadrži azbest, izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, ostali izolacijski materijali, građevni materijali koji sadrže azbest, građevni materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, ostali građevni materijali na bazi gipsa)
 • JESTIVA ULJA I MASTI
 • BOJE, LJEPILA I SMOLE
 • DETERDŽENTI
 • LIJEKOVI
 • PROBLEMATIČNI OTPAD (popis problematičnog otpada koji se zaprima dan je u objektu za zaposlene)
 • OSTALO (otpadni tiskarski toneri, otpadne gume, oštri predmeti)

 

UPRAVITELJ: KOMUNALNO ZABOK d.o.o.