Reciklažno dvorište

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina

Uloga Općine Bedekovčina u projektu: Nositelj projekta

Kratki opis projekta:

Općina Bedekovčina planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Provedba ovog projekta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja sa europskim direktivama o otpadu koje treba zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile države članice. Općina Bedekovčina će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjit će se šteta za okoliš. Izgradnjom reciklažnog dvorišta učinkovitije će se upravljati resursima, sustavno će se gospodariti otpadom, smanjit će se količine otpada te će se doprinijeti zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište bit će na raspolaganju svim stanovnicima Općine. U sklopu projekta planirano je postavljanje 7 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 10 m3, 1 preša za kartonsku ambalažu, 3 klimatizirana (ventilacijski otvori) natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera za glomazni otpad. Površina reciklažnog dvorišta iznosi 1.986 m2.

Ciljevi projekta:           

  1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
  2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
  3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,
  4. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,
  5. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom.
  6. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Rezultati projekta: 1 izgrađeno reciklažno dvorište, 180 tona ukupno odvojenog i prikupljenog smeća u punoj kalendarskoj godini te educirano i informirano 8.041 stanovnika.

Ukupna vrijednost projekta: maksimalno 3.242.204,64 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: maksimalno 2.895.704,64 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 2.461.348,94 kuna (84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Razdoblje provedbe projekta: 08. siječnja 2018. godine  do 15.08.2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.

www.strukturnifondovi.hr