Na temelju članka 46. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 6/13, 24/14, 29/15 i 14/18 ), donosim

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaćaju se Redoslijedne liste za dodjelu učeničkih stipendija po nadarenosti, po socijalnom kriteriju i deficitarnim zanimanjima i studentskih stipendija po osnovi  nadarenosti i socijalnom  kriteriju za 2019./2020. školsku / akademsku godinu, dostavljene od Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija.
  2. Redoslijedne liste za dodjelu učeničkih stipendija po osnovi nadarenosti, po socijalnom kriteriju te učeničkih deficitarnih stipendija i studentskih stipendija po osnovi nadarenosti  i socijalnom kriteriju  objaviti će se na  oglasnoj ploči i web stranici Općine Bedekovčina.
  3. U roku od 8 dana od dana objave Redoslijednih  lista podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora  općinskom načelniku.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bedekovčina.

              N A Č E L N I K

Darko Ban, ing. građ.