Savjet mladih

Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14) uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Cilj osnivanja Savjeta mladih jest sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne može biti manji od pet niti veći od dvadeset i jedan, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše sedam članova.

ČLANOVI I ČLANICE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDEKOVČINA I NJIHOVE ZAMJENE:

  1. GORAN PILJEK, predsjednik                                                                                     Petra Špiranec
  2. MARKO VALJAK, zamjenik predsjednika                                                                           Dubravko Meštrović
  3. LEA BAN, članica                                                                                                                      Iva Ban
  4. JELENA HORVAT, članica                                                                                                Sandra Majpruz
  5. ANTONIJA KOBEŠČAK, članica                                                                                               Nataša Šenjug
  6. ALAN LEBEC, član                                                                                                                    Tomica Jus
  7. NEVEN NOVOSEL, član                                                                                                         Marta Bačani

DOKUMENTI