Savjet mladih

Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14) uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Cilj osnivanja Savjeta mladih jest sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne može biti manji od pet niti veći od dvadeset i jedan, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše sedam članova.

ČLANOVI I ČLANICE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDEKOVČINA I NJIHOVE ZAMJENE:

  1. GORAN PILJEK, Zagorska ulica 80, Bedekovčina, predsjednik                             Petra Špiranec, Zagrebačka 5, Bedekovčina
  2. MARKO VALJAK, Zadravec 47, Bedekovčina, zamjenik predsjednika            Dubravko Meštrović, Orehovica 87, Bedekovčina
  3. LEA BAN, Aleja Dragutina Domjanića 5, Bedekovčina                                             Iva Ban, Aleja Dragutina Domjanića 5, Bedekovčina
  4. JELENA HORVAT, Alojza Člekovića 41, Poznanovec                                           Sandra Majpruz, Naselje Jalševec 4, Bedekovčina
  5. ANTONIJA KOBEŠČAK, Orehovica 15, Bedekovčina                                          Nataša Šenjug, Lug Orehovički 19 a, Bedekovčina
  6. ALAN LEBEC, Aleja Dragutina Domjanića 10, Bedekovčina                                Tomica Jus, I. Jankovčica 24, Bedekovčina
  7. NEVEN NOVOSEL, Lug Orehovički 10, Bedekovčina                                                      Marta Bačani, Antuna Mihanovića 82, Bedekovčina

DOKUMENTI