Savjet mladih

Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14) uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Cilj osnivanja Savjeta mladih jest sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 


ČLANOVI I ČLANICE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDEKOVČINA I NJIHOVE ZAMJENE (mandat 2021. – 2023.):

od   24. svibnja 2023.  godine   nova predsjednica   DOROTEA  VALJAK  

zamjenica predsjednice  LUCIJA  GORUP 

 

  • ZDRAVKO JAKUŠ, predsjednik 
  • DOROTEA VALJAK, zamjenica predsjednika

1. Martin Premur, za člana
Božidar Novosel, za zamjenika člana

2. Veronika Mutak , za članicu
Kristijan Lončarić, za zamjenika članice

3. Lorena Duž, za članicu
Alen Čajko, za zamjenika članice

4. Dorotea Valjak, za članicu
Petra Valjak, za zamjenicu članice

5. Mirela Jakuš, za članicu
Lucija Jakuš, za zamjenicu članice

6. Zdravko Jakuš, za člana
Kristijan Bubnjar, za zamjenika člana

7. Lucija Gorup, za članicu
Dragutin Siketić, za zamjenika članice

 ČLANOVI I ČLANICE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDEKOVČINA I NJIHOVE ZAMJENE:

  1. LEA BAN, članica
    Iva Ban
  2. ANTONIJA KOBEŠČAK, članica                                                                                   Nataša Šenjug
  3. ALAN LEBEC, član                                                                                                      Tomica Jus
  4. NEVEN NOVOSEL, član                     

Marta Bačani

DOKUMENTI