Savjet mladih

 

Zakonom o savjetima mladih (NN 41/14) uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Cilj osnivanja Savjeta mladih jest sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika, mora biti neparan i ne može biti manji od pet niti veći od dvadeset i jedan, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše sedam članova.

ČLANOVI I ČLANICE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDEKOVČINA I NJIHOVE ZAMJENE:

 

  1. LEA BAN, članica                                                                                                                      Iva Ban
  2. ANTONIJA KOBEŠČAK, članica                                                                                               Nataša Šenjug
  3. ALAN LEBEC, član                                                                                                                    Tomica Jus
  4. NEVEN NOVOSEL, član                                                                                                         Marta Bačani

DOKUMENTI