Nacrt  prijedloga    Odluke  o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine  Bedekovčina

Početak savjetovanja

02. lipanj 2021.

Završetak savjetovanja

17. lipanj 2021.

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ “ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/21),Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Odluku, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina.