19.6 C
Bedekovčina
Subota, 13 travnja, 2024

Savjetovanje zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Normativni okvir za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013), Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015).

Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje s javnošću mora trajati u pravilu 30 dana, a provodi se objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje u
tijeku

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bedekovčina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Završena
Savjetovanja

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bedekovčina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. Godinu

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

Javna rasprava: Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekvčina

Prijedlog nacrta Proračuna Općine Bedekovčina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prijedlozi likovnih rješenja grba i zastave Općine Bedekovčina

Prijedlog Lokalnog programa djelovanja za mlade u Bedekovčini za razdoblje - 2018. - 2023.

Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i kriterijima i postupku dodjele stipendija

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim životinjama te divljim životinjama.

Prijedlog Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Bedekovčina za 2018. godinu.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bedekovčina

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina za javnu raspravu i objavi javne rasprave

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Prijedlog proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Plan
Aktivnosti

Plan
Savjetovanja

Godišnji plan savjetovanja za 2019. godinu
Godišnji plan savjetovanja za 2018. godinu

Dokumenti