Socijalna prava ostalih građana

SOCIJALNA PRAVA OSTALIH GRAĐANA

 • Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pod troškovima stanovanja razumijevaju se:

 • najamnina,
 • komunalna naknada,
 • električna energija,
 • plin,
 • grijanje,
 • voda,
 • odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji ima prebivalište na području Općine Bedekovčina, a koju ostvaruje od nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu.

Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade kada bi se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način spriječilo odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina Bedekovčina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

 • Naknada za trošak ogrijeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu za troškove ogrijeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 • Jednokratna naknada

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Bedekovčina.

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Povjerenstvo za socijalnu skrb Općine Bedekovčina utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od najviše pet osnovica utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi, za samca, odnosno sedam osnovica utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi, za kućanstvo. Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i u iznosu većem od prethodno navedenog iznosa, na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Bedekovčina.

U iznimnim slučajevima, kada je potrebno žurno odlučiti o odobravanju jednokratne naknade, općinski načelnik može samostalno zaključkom, bez prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Bedekovčina odobriti jednokratnu naknadu.

 • Naknada za trošak dostave toplih obroka

Za starije i nemoćne korisnike čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene, a koji imaju prebivalište na području Općine, može se odobriti sufinanciranje troška zaposlenika i goriva za potrebe dostave toplih obroka (jednog obroka dnevno), a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu socijalne skrbi Općine Bedekovčina.

Pripremu i dostavu predmetnog obroka za korisnike obavlja fizička ili pravna osoba s kojom je Općina Bedekovčina sklopila sporazum.

 • Podmirivanje pogrebnih troškova

Općina Bedekovčina podmirit će pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem nadležnog Centra za socijalnu skrb, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja, do visine neophodnih pogrebnih troškova.

Po podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba.

Ukoliko se utvrdi da umrla osoba ima nasljednika i imovinu koja ulazi u ostavinsku masu, odnosno da je postojala osoba koja je bila sukladno zakonu ili ugovoru dužna sahraniti umrlu osobu, Općina Bedekovčina će isplaćene pogrebne troškove prijaviti kao svoje potraživanje u ostavinsku masu ili utužiti putem nadležnog suda.

 • Pravo na pomoć za novorođeno i posvojeno dijete

Općina Bedekovčina dodijelit će pomoć roditeljima novorođene djece koja imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina odnosno posvojiteljima djece koja imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina.

Pomoć za djecu sastoji se od novčane naknade koja se isplaćuje na bankovni račun roditelja ili posvojitelja i dječjeg bodija s naznakom „Ja volim Bedekovčinu“, a ista će se dodjeljivati tromjesečno u jednoj kalendarskoj godini za djecu rođenu ili posvojenu u toj kalendarskoj godini.

Novčana naknada za prvo novorođeno ili posvojeno dijete u obitelji dodjeljuje se u iznosu od 1.500,00 kuna, za drugo novorođeno ili posvojeno dijete u obitelji u iznosu od 2.000,00 kuna, za treće i četvrto novorođeno ili posvojeno dijete u obitelji u iznosu od 2.500,00 kuna, a za peto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete u obitelji naknada iznosi 5.500,00 kuna.

 • Pravo umirovljenika na poklon bon povodom božićnih blagdana

Korisnici starosnih i obiteljskih mirovina koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina, a stariji su od 65 godina života i imaju mirovinu manju od 2.000,00 kuna, ostvaruju pravo na poklon bon povodom božićnih blagdana.

Vrijednost poklon bona iznosi 150,00 kuna po umirovljeniku.

 • Pravo na poklon paket povodom uskrsnih blagdana

Obitelji s područja Općine Bedekovčina s četvero ili više maloljetne djece u obitelji, od kojih je najmanje jedno dijete predškolske dobi, imaju pravo na poklon paket povodom uskrsnih blagdana.

Poklon paket iz stavka 1. ovog članka je sljedeće vrijednosti:

 • 400,00 kuna, za obitelji s četvero maloljetne djece
 • 500,00 kuna, za obitelji s petero maloljetne djece
 • 600,00 kuna, za obitelji s šestero i više maloljetne djece.