Socijalna prava predškolske i školske djece

SOCIJALNA PRAVA PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE TE STUDENATA

 

 • Pravo na besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka u dječjim jaslicama i vrtiću

Pravo na besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka u dječjem vrtiću ostvaruju roditelji ili staratelji djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića, sukladno Odluci o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Bedekovčina.

 • Pravo na financiranje troškova prijevoza djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju

Dio sredstava za financiranje troškova prijevoza djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Bedekovčina, koju roditelji voze u posebnu ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju, a nalazi se na području Krapinsko-zagorske županije, osigurava Općina Bedekovčina u visini od 2/3 troškova prijevoza.

 • Pravo učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju

Pravo učenika na besplatnu školsku mogu ostvariti učenici osnovne škole koji imaju prebivalište na području Općine, pohađa osnovnu školu na području Općine Bedekovčina, a ispunjava kriterije visine mjesečnih prihoda po članu kućanstva koji ne smiju iznositi više od:

 • 1.800,00 kuna za dvočlano kućanstvo,
 • 2.400,00 kuna za tročlano kućanstvo,
 • 3.200,00 kuna za četveročlano kućanstvo,
 • 4.000,00 kuna za peteročlano kućanstvo, a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda povećava se za 700,00 kuna.

Osnovne škole na području Općine Bedekovčina provode postupak i sastavljaju popis učenika koji ispunjavaju prethodno navedene kriterije.

Zahtjev za ostvarivanje predmetnog prava za učenike Općini podnose osnovne škole.

Zaključak o sufinanciranju donosi, te visinu predmetne pomoći za svaku godinu utvrđuje općinski načelnik sukladno osiguranim sredstvima u proračunu.

 • Pravo učenika srednjih škola i studenata na stipendiju

Pravo učenika srednjih škola i studenata na stipendiju ostvaruje se sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bedekovčina sukladno osiguranim sredstvima.

 • Pravo učenika osnovne škole na financiranje troškova ljetovanja

Pravo učenika osnovne škole na financiranje troškova ljetovanja može ostvariti učenik koji ima prebivalište na području Općine Bedekovčina te ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je korisnik socijalne pomoći, oslobođen od plaćanja školske kuhinje ili korisnik nekih drugih oblika pomoći ili dijete hrvatskog branitelja domovinskog rata
 • da je iz obitelji sa više djece u kojoj je jedan roditelj nezaposlen i osoba s invaliditetom.

Osnovna škola provodi postupak i sastavlja popis učenika koji ispunjavaju prethodno navedene kriterije.

Zahtjev za ostvarivanje predmetnog prava za učenika podnosi osnovna škola koju učenik pohađa.

Zaključak o sufinanciranju donosi te visinu predmetne pomoći za svaku godinu određuje općinski načelnik sukladno osiguranim sredstvima u proračunu.

 • Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina i koriste javni prijevoz za odlazak u školu ili na fakultet.

Zaključak o sufinanciranju donosi te visinu pomoći iz ovog članka za svaku godinu utvrđuje općinski načelnik sukladno osiguranim sredstvima u proračunu.

Međusobna prava i obveze između prijevoznika i Općine Bedekovčina uređuju se odgovarajućim ugovorima.

 • Pravo učenika osnovnih škola na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnog materijala

Općina Bedekovčina će za učenike Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički sufinancirati nabavu:

 • radnih bilježnica za obavezne i izborne predmete u 50%-tnom iznosu,
 • radni materijal za tehničku kulturu, likovne mape, povijesni i geografski atlas te zbirke od 1.-4. razreda u 100/-tnom iznosu.

Općina Bedekovčina će predmetna sredstva proslijediti Osnovnoj školi Bedekovčina i Osnovnoj školi Stjepana Radića Brestovec Orehovički.

Škole će, nakon prikupljenih ponuda za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala, Općini uputiti zahtjev za doznakom sredstava.

 • Pravo učenika osnovne škole na sufinanciranje programa produženog boravka

Općina Bedekovčina će sufinancirati troškove provedbe programa produženog boravka za učenike razredne nastave onih osnovnih škola na području Općine Bedekovčina u kojima se provodi program produženog boravka.

Cijena produženog boravka utvrđuje se odlukom Školskog odbora škole.

Troškovi provedbe programa produženog boravka uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženom boravku koja ostvaruje u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Režijske troškove provođenja programa produženog boravka snosi osnivač škola.

Općina će sufinancirati provedbu programa produženog boravka s 9.000,00 kuna mjesečno. Općina će školi mjesečno doznačavati predmetna sredstva na temelju zahtjeva škole.

Izvještaj o provedenom upisu u program produženog boravka škola je dužna dostaviti općini do kraja rujna tekuće školske godine.

O svim promjenama koje utječu na cijenu programa produženog boravka škola je dužna obavijestiti općinu najkasnije u roku od 15 dana od saznanja za istu.

 • Pravo učenika osnovne škole na sufinanciranje škole plivanja

Općina Bedekovčina će sufinancirati troškove škole plivanja odnosno obuku neplivača za učenike Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički.

Iznos sufinanciranja za svaku godinu određuje općinski načelnik, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Općine Bedekovčina, a po pribavljenim zahtjevima škola.