Socijalna skrb

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) i članka 31. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13) Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi.

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Bedekovčina, korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, Povjerenstvo za socijalnu skrb i načelnik Općine Bedekovčina.

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom načelnik može povjeriti Centru za socijalnu skrb Zabok (u daljnjem tekstu: Centar), na temelju ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji sklapa s Centrom.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati. Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

OBLICI NAKNADA IZ SOCIJALNE SKRBI PREMA ODLUCI:

 1. naknada za troškove stanovanja
 2. naknada za trošak ogrjeva
 3. jednokratna naknada
 4. naknada za novorođeno dijete
 5. naknada za troškove prijevoza
 6. naknada za besplatnu školsku kuhinju učenika osnovne škole
 7. naknada za školovanje – stipendija
 8. naknada za trošak dostave toplih obroka
 9. naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću i jaslicama
 10. naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
 11. drugi oblici naknada.

 

Povjerenstvo za socijalnu skrb

 1. DALIBOR ŽEGREC, Antuna Mihanovića 88, Bedekovčina, predsjednik
 2. MARTINA JURČEC, bacc. admin. publ., Naselje Grbovec 21, Bedekovčina, članica
 3. GJURO LEVANIĆ, Martinec Orehovički 7/a, član
 4. VALERIJA CAR ROGAN, bacc. soc. rada, Naselje Petrovečki 4, Bedekovčina, članica
 5. NIVES CEROVEC HERCEG, dipl. soc. radnica, K.Š. Đalskog 11, Veliko Trgovišće, članica
 6. IGOR KOVAČ, mag. art. soc., Čajkovljansko naselje11/a, Bedekovčina, član
 7. DRAGICA JADAN, Stjepana Radića 16, Bedekovčina, članica