Socijalna skrb

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Bedekovčina, korisnici socijalne skrbi te uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz socijalne skrbi.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina, Povjerenstvo za socijalnu skrb i načelnik Općine Bedekovčina.

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom načelnik može povjeriti nadležnom centru za socijalnu skrb na temelju ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Bedekovčina te azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području Općine Bedekovčina kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom.

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

 • uvjet prihoda – samac ili kućanstvo čija mjesečna primanja po samcu ili po članu kućanstva ne prelaze 1.000,00 kuna. Pod prihodom smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili člana kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način. U prihod se ne uračunavaju iznosi s osnova naknada, odnosno pomoć iz socijalne skrbi utvrđeni ovom odlukom, te svi doplatci, naknade i potpore određeni zakonom. Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.
 • posebne uvjete ispunjavaju:
 • roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinsko rata
 • roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida
 • roditelj ili staratelj djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića
 • korisnici učeničkih i studentskih stipendija
 • korisnik koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitka posla ili drugih sličnih okolnosti) dođe u teške materijalne prilike, te nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe
 • ostali korisnici, prema posebnom zaključku općinskog načelnika.

Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno vrsta pomoći, ako njihovo istovremeno ostvarivanje nije u skladu s odlukom i svrhom namjene za koju je ostvarivanje namijenjeno. Prava utvrđena ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoći iz ove odluke pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja ili drugog člana obitelji. Iznimno, postupak može pokrenuti i Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoći , podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuće dokaze o okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI:

 1. Socijalna prava predškolske i školske djece, te studenata čine prava:
   • na besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka u dječjim jaslicama i vrtiću
   • na financiranje troškova prijevoza djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u ustanovu koja provodi predškolski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju
   • učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju
   • učenika srednjih škola i studenata na stipendiju
   • učenika osnovne škole na financiranje troškova ljetovanja
   • na sufinanciranje troškova prijevoza
   • učenika osnovnih škola na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnog materijala
   • učenika osnovne škole na pomoć za sufinanciranje produženog boravka
   • učenika osnovne škole na sufinanciranje škole plivanja

2. Socijalna prava ostalih građana čine prava na:

    • pomoć za podmirenje troškova stanovanja
    • naknadu za trošak ogrijeva
    • jednokratnu naknadu
    • naknadu za trošak dostave toplih obroka
    • podmirivanje pogrebnih troškova
    • pravo na pomoć za novorođeno i posvojeno dijete
    • pravo umirovljenika na poklon bon povodom božićnih blagdana
    • pravo na poklon paket povodom uskrsnih blagdana

Povjerenstvo za socijalnu skrb

 • KRISTIJAN LONČARIĆ, predsjednik
 • MARTINA ŠARONJA, članica
 • ANA SENTE FERDELJA, članica
 • JASENKA HRANIĆ, članica
 • SUZANA ĐURKAN, članica
 • VESNA MARTINIĆ, članica
 • GJURO LEVANIĆ, član

DOKUMENTI:

 • Poslovnik Povjerenstva za socijalnu skrb (docx)
 • Odluka o socijalnoj skrbi Općine Bedekovčina (pdf)(docx)
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb Općine Bedekovčina (pdf)(docx)