Vijećnička pitanja i odgovori

 


2021. – 2025.


 

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

  • Tražim  da se dostavi  primopredajni zapisnik  između izvođača radova na izgradnji   Dječjeg vrtića Bedekovčina  i općinskog povjerenstva  koje je preuzelo radove  ODGOVOR   
 • Molim službe da na mail  dostave isplate prema  izvođaču radova  na  dogradnji vrtića. Bilo je i u medijima gdje je načelnik dao informacije  nekoliko puta da vrtić  neće  koštati više od  10 mil.kuna, ali kada se zbroje kartice  dobavljača od   2020. i 2021.  godine dolazi  se do iznosa od  9.564.213,00 kn i  kada se doda 645.000,00 kn koliko je ovim rebalansom  osigurano, opet se dolazi do  iznosa koji je za 200.000,00 kn  veći od 10. mil. kuna.  Traži da se dostave  svim  vijećnicima točno isplate izvođaču  radova po datumima da e utvrde stvarni troškovi dogradnje vrtića ODGOVOR

8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Smatra da bi  načelnik  trebao  vijećnicima , a kako bi oni dalje mogli  komunicirati  prema javnosti  dostaviti zapisnike i dobivenu dokumentaciju sa tehničkih pregleda ako  načelnik ima, ako nema da zatraži i da  dostavi vijećnicima.  Zanima je da li je zatražio dostavu  poduzetih mjera prema sudionicima u  gradnji   da im se i to dostavi. Zanima   je da li je sa izvođačem radova napravljeni okončani  obračun radova,  da li je potpisan zapisnik o primopredaji. Tu postoje   i neki penali   zbog   kašnjenja te ju  zanima  na koji  način se to  sad reflektira . Koja je procjena  dosadašnje štete zbog neotvaranja  vrtića,  tu  su vjerojatno i neke dodatne režije,  liste čekanja,   plaće za određene djelatnike ODGOVOR
 • Koji  objekti   su obuhvaćeni  procjenom  šteta građevina  od potresa  i može  li se dobiti   taj elaborat? Načelnik  je odgovorio  usmeno,  tim odgovorom nije zadovoljna, budući  da  je našla ugovor  gdje je  Općina Bedekovčina sklopila   ugovor  s firmom  Tabor   d.o.o.  stoga   moli pisani odgovor na što je  taj  novac utrošen i koje građevine  su obiđene i ušle u taj iznos”.  Odgovor
 • Pitala  ga je osoba koja  je prijavila  dovoz smeća u  Kebel da je  27.  04. 2021. godine  to prijavila na općinu,  a prijava se odnosi  na  bespravno deponiranje   na zemljištu u Keblu. Svi znamo  da je to bio  otpad   kaštelanke   salonit  sa Srednje škole Bedekovčina  na zemljište   u blizini kuća toga koji  je prijavio. To je prijavljeno  komunalnom redaru i ta osoba je rekla da je komunalni  redar  poslao  samo opomenu, a što nije  u skladu  sa zakonom o održivom  otpadu,  saniranje  smeća treba izvršiti onaj tko je dopremo otpad, a  ako  se ne utvrdi  tko je dopremio   otpad onda   to treba sanirati  vlasnik  zemljišta . Interesira ga da li je taj otpad  otklonjen. Razgovarao  je u dva navrata sa komunalnim  redarom,  s obzirom  da ga ta  osoba  pita da li  je što poduzeto.   Sada se tamo počela navoziti zemlja preko  toga, a  što po  njemu nije u redu jer se  smeće treba  sanirati i  odvesti ga na odgovarajuću deponiju. Moli pismeni  odgovor ODGOVOR
 • Na prošloj sjednici vijeća postavio je  pitanje  sa planovima na bedekovčanskim  jezerima, pa mu  je  rečeno  da će se to  pripremiti zajedno sa  županijskim službama,  pa sada pita kada će se to dogovoriti i u kojem roku, može pismeni odgovor, da svi skupa  znaju   prezentirati kakvi su to radovi  na našim  jezerima   i što se tamo planira i što treba u financiranju ODGOVOR
 • Zatražio  je putem  vijećničkog pitanja   kartice  dobavljača   za  Općinu Bedekovčina i Komunalno  Bedekovčina  za razdoblje   od  01. srpnja do  31. prosinca 2021. godine  po iznosima i datumima koliko  je kome plaćano ODGOVOR

________________________________________________________________________

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Molim da mi se dostavi na uvid plaćanja za Općinu i Komunalno Bedekovčina sa stanjem na dan 31.07.2021. godine kako bi imao uvid prema kojim dobavljačima Općina ima obaveze ODGOVOR
 • Gdje stoji zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za Bregovitu ulicu ODGOVOR
 • Što je urađeno sa svjetiljkama koje su skinute prilikom zamjene rasvjetnih tijela, da li su bačene, da li su negdje ugrađene ODGOVOR

 XXXVI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 • Molim da mi se na mail dostave ugovori o kupnji objekata i zemljišta kompleksa Jezera ODGOVOR
 • Bilanca prihoda, izvor 51,. konto 634. stavka: 2.000.000,00 kn za projekt klizišta Magdalenićeva ulica, molim obrazloženje na koji način mislite osigurati sredstva u navedenom iznosu, odnosno da li imamo pripremljeni projekt i rješenje/potvrdu od Ministarstva za dobivanje istih sredstava? ODGOVOR
 • Bilanca prihoda, izvor 51,. konto 633. stavke: 200.000 kn za kupnju traktora, 222.000 kn rekonstrukciju stara škola Grgić, 150.000 kn uređenje doma boraca Lug Poznanovec, molim obrazloženje na koji način mislite osigurati sredstva u navedenom iznosu, odnosno da li imamo pripremljeni projekt i rješenje/potvrdu od Ministarstva za dobivanje istih sredstava? ODGOVOR
 • Bilanca prihoda, izvor 71,. konto 721. stavka: 2.700.000,00 kn prodaja građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Poznanovec, lijepo molim rješenje/ponudu od kupca gdje je vidljivo/potvrđeno da će se to realizirati u 2021. godini? ODGOVOR
 • Bilanca prihoda, izvor 51,. konto 623. stavka:5.500.000 kn uređenje šumskih puteva, molim obrazloženje na koji način mislite osigurati sredstva u navedenom iznosu, odnosno da li imamo pripremljeni projekt i rješenje/potvrdu od Ministarstva za dobivanje istih sredstava? ODGOVOR
 • U rashodima poslovanja, konta 3/32/311;312;313, a odnose se na bruto plaće zaposlenih, doprinosi i ostali rashodi – ukupno se u 2021. g povećava iznos za 736.236,17 kn u odnosu na 2020. g. Molim objašnjenje uslijed čega se povećava planirani iznos za navedeno – molim vas detaljnu razradu. ODGOVOR
 • Molim načelnika da nas sve vijećnike izvijesti o statusu predmeta Dvoraca u Poznanovcu, kao i koje su aktivnosti poduzete da se zaustavi daljnje propadanje i devastacija objekta i okoliša Dvorca Poznanovec. Da li se u proteklom periodu još apliciralo prema nadležnim državnim Institucijama i Fondovima (kojim) i koje su povratne informacije. ODGOVOR

XXXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Koliko je zaposlenih danas na Općini a koliko ih je bilo kad je načelnik Ban došao na mjesto načelnika? ODGOVOR
 • Prije nekog vremena na moje pitanje kako se dijeli novac unutar SZ načelnik je rekao da on nema ništa s time a kakvo rješenje smo mi kao vijećnici dobili na mail? ODGOVOR
 • Od donošenja prostornog plana koliko građevinskih dozvola je izdano do danas? ODGOVOR
 • Zašto se kod pokretanja postupka za lokacijsku dozvolu ceste Bregovita-Zagrebačka nije obavijestio svaki pojedinac po čijoj parceli ide cesta? ODGOVOR
 • Molim odgovor zašto nisam dobila snimku nesreće sina? Ako nemate za CD budem ga ja kupila ODGOVOR
 • Nogostup u Poznanovcu ionako je u lošem stanju i čeka sanaciju te smatram da nije potrebno da ga se još dodatno uništava jer djeca svih nas zajedno sa svim građanima ga koriste i hodaju njime svakodnevno. što je poduzeto da se kod ulaza u tvornicu Inkop sanira dio nogostupa koji je potpuno zdrobljen i time predstavlja dodatnu opasnost za hodanje ODGOVOR
 • Molim načelnika informaciju što se do sada poduzelo u cilju sanacije dionice ceste ex-D24 od Zorice do granice sa Zl.Bistricom, odnosno obnovom te dionice koja prolazi kroz područje Općine? Građane interesira postoji li povratna informacija mjerodavnih kada se može očekivati da se ta dionica obnovi kao što je bilo u planu nakon otvaranja dionice brze ceste do Zl. Bistrice (od čega je prošlo već i previše vremena, kao i od obnove dionica Zabok-Zorica i Zl. Bistrica-Konjščina? ODGOVOR
 • Molim načelnika povratnu informaciju vezano uz status implementacije rješenja ublaživača prometa na lokaciji kod Srednje škole Bedekovčina i dionice ceste ex-D24 kroz naselje Poznanovec ODGOVOR

XXXI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

_________________________________________________________________

 

 XXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


XXII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Računi za izradu Bedekovčanskog glasnika unatrag 5 godina. ODGOVOR

XX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Popis svih dobavljača trgovačkog društva Komunalno Bedekovčina d.o.o. u 2018. godini. ODGOVOR
 • Popis svih dobavljača Općine Bedekovčina u 2018. godini. ODGOVOR
 • Koliko primjeraka Bedekovčanskog glasnika se tiska godišnje, kolika je cijena tiskanja, koliko se tiskalo prije dok je poduzeće vijećnice Brigite Rogan tiskalo, a kolika je cijena tiskanja sada? ODGOVOR
 • Koliko je sredstava u 2018. godini dobiveno od Krapinsko-zagorske županije za manifestacije Susret riječi i Igrajte nam mužikaši? ODGOVOR
 • U kojem je iznosu Krapinsko-zagorska županija sufinancirala Sajam vina u 2018.? ODGOVOR

X. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Prigovor odgovoru na pitanje postavljeno na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina budući da je član Općinskog vijeća pitao o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Općine Bedekovčina, a odgovoreno mu je o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na područje Općine Bedekovčina. ODGOVOR
 • U čijem vlasništvu su k.č.br. 3091 i 3092, k.o. Bedekovčina? ODGOVOR

 

IX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Postoji li na području Općine Bedekovčina poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine, koliko ima poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bedekovčina i koji su prihodi bili od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem zadnjih 5 godina. ODGOVOR
 • Koji su objekti na području Općine Bedekovčina u vlasništvu Republike Hrvatske te što je Općina poduzela kako bi imala pravo upravljati navedenim objektima? ODGOVOR
 • Kolika će biti plaća direktora trgovačkog društva Komunalno Bedekovčina d.o.o.? ODGOVOR
 • Elektrifikacija pruge Zagreb-Zabok-Varaždin-Čakovec. ODGOVOR

 

VIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Popis nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina zajedno s pravnim temeljima stjecanja i procijenjenom vrijednosti nekretnina. ODGOVOR
 • Za što su isplaćena sredstva u 2017. godini HT-u u iznosu od oko 400.000,00, ako je za kupnju nekretnine plaćeno oko 740.000,00 kuna, a sveukupno je HT-u u 2017. godini isplaćen iznos od 1.145.103,57 kuna?  ODGOVOR
 • Kada je isplaćena kupoprodajna cijena HT-u za nekretninu na adresi Trg Ante Starčevića 5? ODGOVOR
 • Zbog čega je razlika 30.000,00 kn u iznosima koji su navedeni da su utrošeni za promidžbu i informiranje, odnosno da su prema njegovoj računici utrošena sredstva u iznosu od 141.000,00 kn, a navedeno je da je utrošeno 116.000,00 kn? ODGOVOR
 • Koliko je divljih deponija zbrinuto na području Općine u prošloj godini i koliki su troškovi zbrinjavanja? ODGOVOR
 • Koliki su bili troškovi plaće poljoprivrednog redara u 2017. godini, a koliko je planirano u 2018. godini? ODGOVOR
 • Koja je procedura preuzimanja materijala, npr. šljunka, na području mjesnih odbora, tko ga preuzima na području mjesnog odbora te tko potpisuje otpremnice? Također, isto član Općinskog vijeća zatražio je specifikaciju takvih isporuka u prošloj godini i kopije otpremnica. ODGOVOR

VII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Analiza troškova komisija, povjerenstva i naknada za prisustvovanje na sjednicama vijećnika kako bi se vidio sveukupni trošak te da li se isplati ukidati naknade članovima povjerenstva i komisija.    ODGOVOR
 • Popis svih dobavljača  roba i usluga sa kompletnim iznosima  za 2015. 2016. i  2017. godinu.   ODGOVOR
 • Kompletan popis projekata koji su u fazi pripreme za prijave na natječaje za financiranje iz EU sa stanjem na dan 31.12.2017. i u kojim iznosima.    ODGOVOR
 • Što konkretno obuhvaćaju rashodi predloženi II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bedekovčina za 2017. godinu, a koji se odnose na reprezentaciju, grafičke usluge i usluge promidžbe i informiranja te koji su pojedinačni iznosi. Koliko je sredstava utrošeno na pojedine manifestacije u 2017. godini.   ODGOVOR
 • Kojim dobavljačima je doznačeno 600.000,00 kn iz Općinskog proračuna  za izgradnju  crkve u Poznanovcu. Dostava   financijske  kartice  od  01.07. 2013  do  sada  koliko je Općina Bedekovčina   platila dobavljaču firmi  PGM Poznanovec  za materijal i za sve ostalo. Izvještaj koliko  je Općina Bedekovčina  iz proračuna  platila  dobavljaču Grden gradnji.   ODGOVOR

VI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Koliko je od 2013. godine legalizirano objekata i to obiteljskih objekata, gospodarskih objekata i klijeti na području Općine Bedekovčina i koja su to financijska sredstva uplaćena po mjesnim odborima kako bi se mogla napraviti analiza što se dogodilo unatrag 4 godine i koliko su građani reagirali na predmetnu legalizaciju?    ODGOVOR