Za projekte na području Općine Bedekovčina do sada je u 2022. godini odobreno oko 27.500.000,00 kuna bespovratnih sredstava:
Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Rekonstrukcije i promjene namjene zgrade „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra odobreno je 7.515.600,00 kuna.
Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade stare osnovne škole u prostor kulturnog centra. Na postojećoj k.č.br. 5948/3, k.o. Bedekovčina nalazi se stara zgrada osnovne škole koja će se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima te privesti namjeni kulturnog centra. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane. U blizini građevine uredit će se i 9 parkirališnih mjesta.
Kulturni centar će biti javne i društvene namjene te će se prenamjenom zgrade stare škole u kulturni centar poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području Općine Bedekovčina što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine. Dostatnim prostorima stvorit će se novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.272.258,24 kn.
Od Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt: Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bedekovčina odobreno je 4.896.000,00 kuna.
Općina Bedekovčina, u partnerstvu s Gradom Donja Stubica, prijavila je, na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja, projekt: Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bedekovčina. U travnju 2022. godine otvoren je prvi dio dograđenog dijela vrtića vrijedan oko 10 milijuna kuna, čime je kapacitet vrtića proširen na 180-ero djece. Ovim projektom realizirat će se završna faza dogradnje i opremanja dječjeg vrtića koja obuhvaća dovršetak i kompletno opremanje katnog dijela građevine, ugradnju lifta, uređenje vanjskog dvorišnog dijela te dodatnih parkirališnih mjesta, čime će se povećati kapaciteti vrtića za 4 nova dnevna boravka odnosno 56-ero djece. Ciljna skupina su djeca jasličke i vrtićke dobi s prebivalištem na području Općine Bedekovčina i Grada Donja Stubica.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.955.488,75 kn.
Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju odobreno je 249.212,70 kuna za projekt: Dječje igralište kod spomen doma u Lugu Poznanovečkom.
Projekt obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta sa spravama (ljuljačka, tobogan s penjalicom, njihalica i klackalica) te pješačkih površina, kao i postavljanje elemenata urbane opreme – klupa i koševa za smeće, ali i krajobrazno uređenje čestice, postavljanje zaštitne ograde te izgradnju rasvjete dječjeg igrališta.
Projektom će se izgraditi i opremiti dječje igralište kod zgrade Spomen doma u Lugu Poznanovečkom čime će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece. Dječje igralište doprinijet će socijalizaciji djece kroz igru, druženje te međusobnu interakciju.
Ukupna vrijednost projekta je 603.895,00 kuna.
Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Projekt: Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice – II. faza odobreno je 350.000,00 kuna, a od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 120.000,00 kuna.
2021. godine, u sklopu I. faze, rekonstruirano je 420 metara Magdalenićeve ulice, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a ovim projektom predviđa se izvođenje radova rekonstrukcije dijela Magdalenićeve ulice u dužini od dodatnih 410 metara, što uključuje proširenje kolnika s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje.
Ukupna vrijednost projekta je 1.120.674,00 kuna.
Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odobreno je 687.800,00 kuna za projekt: Sanacija nestabilnosti na nerazvrstanoj cesti u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići.
Cilj projekta je sanacija štete te obnova redovnog funkcioniranja sustava u području prijevoza kako bi se osigurali uvjeti za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije te izvedba radova sanacije.
Procijenjena vrijednost projekta je 687.800,00 HRK.
U partnerstvu s Državnom geodetskom upravom provodi se katastarska izmjera k.o.Komor. Državna geodetska uprava financira katastarsku izmjeru u omjeru 40% što iznosi oko 6.200.000,00 kuna. Iz proračuna Općine Bedekovčina planira se izdvojiti oko 3.000.000,00 kuna za nekretnine u vlasništvu Općine i Republike Hrvatske, za nekretnine u vlasništvu korisnika zajamčene minimalne naknade, te ostale operativne troškove provedbe katastarske izmjere, a preostali dio financirat će se na način da nositelji prava sudjeluju u iznosu 0,36/m2 za svoje nekretnine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.500.000,00 kuna.
Na području Općine provodi se i projekt Rekonstrukcije i dogradnje DVD Bedekovčina, za koji je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobreno oko 7.500.000,00 kuna za projekt vrijedan oko 9.000.000,00 kuna, a čiji je nositelj DVD Bedekovčina, a koji će se provoditi uz financijsku potporu i Općine Bedekovčina.
Iz svega navedenog vidljivo je da je, do sada, u 2022. godini na području Općine odobreno 27.518.612,00 kuna za razne investicije sveukupne vrijednosti oko 42.200.000 kuna kojima se će podići kvaliteta života mještana Općine Bedekovčina.